Hyresvillkor

Hyresvillkor


ANVÄNDAREN

 • När hyresobjektet lämnat 4 Your Partys lager ansvarar hyrestagaren för varorna tills de återlämnats till samma uthyrningsställe.
 • Hyrestagaren skall väl sköta och vårda hyresobjektet samt skydda detta mot åverkan. Ändring eller reparation av hyresobjektet får endast utföras av ägaren eller efter hans anvisningar. Hyrestagaren är ensam ansvarig för förlust av eller skada på hyresobjektet- oberoende av vållande eller våda – under hyrestiden. Det är förbjudet att använda häftstift, nita eller spika.
 • Eventuella skador ersätts av hyrestagaren. Om hyresmaterielet börjar användas räknas den som accepterad. Inga efterföljande klagomål kommer att beaktas, såvida de inte avser dolda defekter. Brister vid leverans ska omg. talas om till hyresgivare så att den har chans att rätta till fel och brister. I slutet av hyresperioden ska hyrestagaren eller dennes ombud återlämna hyresmaterielet till hyresgivaren.
 • Vid återlämning av produkterna skall de vara fria från matrester, stearin och dylikt. Eventuell rengöring ersätts av hyres tagaren.
 • Vid hantering och användande av hyres objekt ansvarar ej 4 Your Party för eventuella skador som kan uppstå, ej heller för skada vid händelse av typ Force Majeure. Vårt ansvar vid utebliven eller felaktig leverans begränsas till hyresavgiften för berörda hyres objekt. Har något av hyrda objekt eller transportemballage t ex , lådor, osv. skadats eller förekommit skall detta självmant påpekas direkt vid återlämnande till vår personal.
 • Det är av hyrestagaren förbjudet att överlåta, uthyra, pantsätta eller på annat sätt avhända sig hyresobjektet.
 • Skada eller förlust (revade tyger, smutsiga mattor, möbler mm) som uppkommer, och ej beror på normal användning (fråga gärna innan vad det hyrda materialet klarar ex inom/utomhus) eller slitage debiteras till full reparations eller nyanskaffningskostnad. Hyrestagaren ansvarar för all materiel till det packats upp på vårt lager, eller annan överenskommen plats (då det kan vara svårt att kontrollera material på kundens användningsplats).
 • Fuktiga och smutsiga tyger skall påpekas vid returnering så att dessa snabbt kan skiljas från övrigt hyrgods. Fuktiga tyger kan mögla på ett dygn om de ej hängs upp, och om ej kunden påpekar fukt, smuts mm kan kund debiteras för de mögliga tygerna.
 • Våra produkter får ej lastas i djurtransporter.

 HYRESGIVARENS & HYRESTAGARES ANSVAR

 • Hyrestagaren är skyldig att betala skador som hyrestagaren själv genom tillbörlig aktsamhet kunde ha undvikit, eller som har orsakats genom olämplig hantering från hyrestagarens eller tredje parts sida.
 • Försäkringsskyddet omfattar inte föremål som hyrestagaren har med sig eller följdskador. Dessa ersätts inte. Hyrestagaren är skyldig att betala alla materiella skador och personskador som hyrestagaren är ansvarig för och som har orsakats genom driften och användningen av den hyrda utrustningen. För att täcka sådana skador är det hyrestagarens ansvar att teckna en separat försäkring mot skada på tredje part.
 • Hyresgivaren ansvarar endast för den skada som det uthyrda materialet orsakar, om det kan dokumenteras att skadan beror på ett fel som begåtts av hyresgivaren eller hyresgivarens personal


 
FÖRSÄKRING

 • Försäkring av hyresmateriel Hyrestagaren har det fulla ansvaret för det hyrda materialet. Hyresgivaren försäkrar det hyrda materialet mot skador såsom brand, stöld och annan skadegörelse som innebär att hyrda materialet ej går att reparera. Vid skada debiteras hyrestagaren med motsvarande två basbelopp.
 • Understiger värdet av hyresmaterialet två basbelopp ska det skadade materialet ersättas till dess nyvärde.


 
AVBOKNING

 • Avbokning av beställning skall göras minst 4 veckor innan hyrestillfället. Sker avbokning senare debiteras kund enligt följande tariff: 3 veckor före hyrestillfället 30% av totala beställningsvärdet, 2 veckor före hyrestillfället 50 % av totala beställningsvärdet, 1 vecka före hyrestillfället 75% av totala beställningsvärdet, senare avbokningar kommer att debiteras med 100% av beställlnningsvärdet.
 • Om hyresavtalets varaktighet är längre än en månad eller med obestämd varaktighet kan det sägas upp av endera avtalsparten, med en månads varsel fr.o.m den 1:a dagen nästkommande månad.
 • Individuella skriftliga avtal har företräde framför denna bestämmelse. Om hyresmaterialet inte kan användas, eller om ett arrangemang inte kan äga rum, som en följd av myndighetsbeslut eller andra faktorer som hyrestagaren inte har inflytande över, ska hyrestagaren omedelbart underrätta hyresgivaren. I sådana fall kan hyresgivaren fakturera hyrestagaren för hittillsvarande och förväntade kostnader, om de senare inte längre kan undvikas. Om tälten är så skadade att de inte kan användas eller fortsätta användas, som en följd av force majeure eller andra faktorer som ingen av avtalsparterna är ansvarig för, har hyrestagaren endast rätt till en kreditnota för hyresavgifterna under den rabatterade hyresperioden. Ytterligare fordringar beaktas ej. Om hyresgivaren utan egen förskyllan är förhindrad att fullgöra avtalet är hyresgivaren inte skyldig att betala ersättning. Om hyresgivaren fullgör avtalet med försening (på grund av oväder, transportförseningar, strejk eller liknande faktorer) ska en rimlig förlängning av hyresperioden skriftligen beviljas av hyresgivaren, eller i ett separat avtal.
 • Eventuell avbokning kan endast ske skriftligen till 4 Your Party, E-post går bra.
 • Eventuell transportkostnad borträknas. Skadad eller saknad artikel vid leverans skall påpekas innan användning så att 4 Your Party kan få möjlighet att ordna ersättning. När frakter sker genom uthyrarens försorg ansvarar denne för materielen under transporterna. 
BETALNING

 • Vi sänder din faktura efter hyrestillfället!
 • Legitimation skall alltid uppvisas vid uthämtning/mottagande av hyrgods.
 • För företag tillämpas 30 dagar netto betalning och privatpersoner 10 dagar netto efter sedvanlig kreditgranskning. Ange beställare, kontaktperson(firmatecknare), korrekt fakturaadress, registrerat namn på företaget samt organisationsnummer.
 • Betalning skall vara oss tillhanda senast på förfallodagen, därefter utgår dröjsmålsränta med 8%.


 
TRANSPORT

 • Transport inom Kalmar, max 10km, pris 1250 kr.
 • Har ni andra behov kommer vi att offerera er pris.
 • Priset baseras på hyresmängd, leveransavstånd, last- och lossningsförhållanden samt eventuell obekväm arbetstid. Våra normala transporttider är vardagar 7.00-16.00. Extra betalning utgår om kund inte har lokalen tillgänglig efter överenskommen tid, ej är hemma eller om andra hinder för avlastning föreligger. Allt hyrgods som avhämtas skall vara hopplockat, samlat på en och samma plats samt lättåtkomligt för chaufför.
 • Kostnaderna och riskerna med transporten bärs av hyrestagaren, såvida inte transporten utförs av hyresgivaren enligt ordervillkoren. Den transportdag som meddelats av hyresgivaren kan vid särskilda skäl ändras. Hyresgivaren bär riskerna för transporten. Hyresgivaren ordnar transporten av materialet till och från hyrestagarens fastighet om inget annat är överenskommet.
 • Om hyrestagaren begär att montage/demontageledaren och/eller hans arbetslag ska utföra arbete som inte ingår i ordern beräknas arbetstiden på timbasis med en startavgift på 1000kr. Hyrestagaren skall 30 dagar innan byggstart, om ej annan överenskommelse har träffats med hyresgivaren, förse hyresgivaren med noggranna planer över utställningsområdet/platsen.
 • Hyrestagaren ska frigöra uppställningsplatsen samt tillräckligt lagerutrymme under den tid som krävs för att montera och demontera hyresmaterialet. Detta ska bekostas av hyrestagaren. Om det blir nödvändigt att avbryta montage eller demontage, eller om tidsfristen är för kort, och hyrestagaren är ansvarig för detta, ska hyrestagaren bära de extra kostnaderna.

 

 • Hyrestagarens informationsskyldighet
 • Hyrestagaren är skyldig att omedelbart informera Uthyraren om:
 • hyrgodset inte är komplett vid leverans  (senast sex (6) timmar efter överlämnandet av hyrgodset). 
 • hyrgodset är skadat (senast sex (6) timmar efter överlämnandet av godset)       

 


 
ÖVRIGT


 • Återlämnas inte hyrgodset i tid debiteras ni 20% extra på hyreskostnaden och därefter 2 hyror i veckan!
 • Hämtar du själv är det bra att ta med en vän som hjälper dej med lastningen! Lastningen/ avlstning utför ni själva.